top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení
 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

 

Soňa Šťastná – Šťastná Chvíle

IČO: 71551549

se sídlem: Jindřicha Plachty 26, Praha 5, 15000

zapsáno u městského úřadu v Praze 5.

kontaktní údaje: Jindřicha Plachty 26, Praha 5, 15000

web: www.stastna-chvile.cz

email: stasonka@seznam.cz

(E-mail je pouze pro potřebu reklamací nebo technické podpory při online objednávce a platbě a neslouží na žádné jiné dotazy ani pro objednávky jiných služeb !!! Z kapacitních důvodů nestíháme a nemůžeme odpovídat na dotazy mimo technickou podporu, proto tento email nepoužívejte mimo účel, pro který byl vytvořen. Děkujeme za pochopení.)

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: https://www.stastna-chvile.cz/objednavka (dále jen „internetový obchod“).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o nabízených službách, dále jen „zboží“, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých položek v nabídce internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné, včetně všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v nabídce internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní poplatky), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

●       vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

●   prostřednictvím jiných závazných komunikačních cest, pokud jsou tyto cesty domluveny, povoleny a uznány jako závazné  pro objednání zboží.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, termín a způsob platby.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí platby prodávajícím. Oznámení o zaplacení platby je také automaticky doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Potvrzení o přijetí platby se považuje za uzavření kupní smlouvy.

 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku nebo aktuální informaci o nedostupnosti zboží. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky.

 5. Všechny zaplacené objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o zaplacení objednávky prodávajícímu. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího či organizátora akce.

 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena novou objednávkou a platbu přes internetový obchod s opravenými údaji.

 

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

●   bezhotovostně online převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedené jako možnost v objednávkovém formuláři

●        bezhotovostně online platební kartou, uvedené jako možnost v objednávkovém formuláři,

 1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou.

 4. Platby v hotovosti za služby poskytované online nejsou přijímány.

 5. Zboží je kupujícímu dodáno formou poskytnutí objednaného zboží (služby) online.

 6. Volba termínu provedení služby je vázána na konkrétní druh služby (přednáška s konkrétním datem).

 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 9. 10.Pokud kupující nedorazí, po zaplacení zboží předem, např. na objednanou akci, nárok na vrácení platby mu nevzniká.

 10. Kupující může převést vlastnické právo např. na rezervaci svého místa na akci na jinou osobu, pokud o tom bude informovat prodávajícího či pořadatele akce nejpozději do začátku akce.

 11. 12.Sdílet přístupové údaje na online akce zaplacené pro 1 osobu s více dalšími uživateli je zakázáno a v případě odhalení může vést ke zrušení klientského přístupu.

 

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 7 dnů od platby (to znamená, že lze odstoupit přesně do 7 kalendářních dnů od doby provedení platby – např. pro platbu uskutečněnou ve středu v 10h končí lhůta další středu v 10h), pokud se objednané zboží (služba) nekoná v kratším termínu. V případě realizace služby v kratším termínu nárok na vrácení platby zaniká (např. objednám webinář na poslední chvíli 2 dny před vysíláním).

 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

●    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

●      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat písemně na email prodávajícího prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář k odstoupení od smlouvy nebo jiné podobné závazné prohlášení doručené prodávajícímu nebo pořadateli akce. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy oprávněně a v řádném termínu dle bodu 2., vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

VI.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že služba bude realizována v plánovaném rozsahu.

 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu (např. nezrealizovaný webinář ze strany prodávajícího).

 3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), nemá kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 6. Prodávající písemně nebo telefonicky informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 8. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 10. 10.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Tato korespondence se musí týkat jen věcí ohledně konkrétní objednávky. Kontaktní email neslouží k dotazům, samostatným objednávkám, či ostatní obchodní a pracovní korespondenci. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce zadané skrze formulář na stránkách prodávajícího.

 

VIII.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu) odhlásit.

 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Ze strany prodávajícího je vždy preferován dialog a přímá komunikace v případě nespokojenosti kupujícího a všechny reklamace jsou řešeny na přímo a individuálně.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Kupující není oprávněn šířit na další osoby přístupové adresy na online akce. Platí pravidlo 1 přístup = 1 povolené připojené přehrávací zařízení (mobil, tablet, počítač). Sdílení poslechu v rámci rodina a jednoho připojeného zařízení je povoleno.

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.11.2020.

Dodací podmínky

1. Kupující má právo na doručení zboží domluveným způsobem nebo způsobem jasně vyplývajícím z objednávky (online webinář, online přednáška či beseda).

2. Za formu doručení se považuje připojení kupujícího na internetovou stránku, kde je akce prezentována na základě přístupové adresy zaslané v emailu s potvrzením plateb.

3. Pokud se kupující nemůže zúčastnit akce, má právo převést 1 objednávku na 1 konkrétní náhradní osobu, která se místo něj zúčastní.

4. Je zakázáno sdílet přístupy v případě elektronické formy dodání s více uživateli, než pro kolik byl přístup zaplacen.

5. Je dovolené sledovat ve více lidech 1 zaplacený webinář na 1 přístupovém zařízení.

Platební podmínky

1. Po objednání zboží (služby) z Objednávkového formuláře na stránkách prodávajícího, je kupující ihned přesměrován na platební brány, kde je možnost platit online převodem nebo platební kartou.

2. O připsání platby na účet prodávajícího je obratem informován automatickým emailem, který slouží zároveň k zaslání faktury v příloze a také k zaslání přístupové adresy, případně hesla, v případě služeb poskytovaných online. Tím je také uzavřena kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Pokud neproběhne platba řádně a kupujícímu nepřijde email s potvrzením, transakce neproběhla a kupní smlouva není platná.

4. Platební formulář je aktivní do doby naplnění kapacity objednávané služby nebo uzavření časového okna, během kterého je možné se na akci přihlásit.

Reklamační podmínky

1. Kupující má právo na reklamaci služeb dle odstavce VI. Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

2. V případě nespokojenosti může kupující kontaktovat prodávajícího a požádat o vysvětlení situace.

3. V případě nesplnění podmínek ze strany prodávajícího (např. nerzealizovaná akce) má kupující právo na nabídku náhradního termínu např. online přednášky nebo vrácení platby za původní akci v plné výši.

4. Druh (formu) kompenzace si zvolí kupující, pokud je ta možnost. Pokud možnost výběru není (např. není vypsán náhradní termín akce), automaticky platí jako forma kompenzace vrácení platby.

5. Pro reklamace je preferováno využití písemné formy nebo zaslání reklamačního formuláře na adresu k tomu určenou ve Všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího.

6. Vzor textu reklamačního formuláře (vzor je orientační, ale pokud je potřeba, hlášená reklamace musí vždy obsahovat základní identifikační údaje kupujícího a objednávky a také přiložený důkaz např o proběhlé platbě, pokud je toto předmětem reklamace):

 

 

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a vložte do textu emailu v případě, že chcete reklamovat zboží (službu). Pokud je to tématem reklamace, k formuláři je nutné přiložit např. snímek obrazovky potvrzující chybu v objednávkovém formuláři, potvrzení o platbě z vašeho účtu na vaší straně, apod.

 

Adresát (prodávající):
Společnost: Soňa Šťastná
Se sídlem: Jindřicha Plachty 26, Praha 5, 15000
IČ: 71551549,
E-mailová adresa: stasonka@seznam.cz

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

Spotřebitel (kupující):
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon:
Můj e-mail:

Předmět: Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ………..……… jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku.

 

Název, datum, případně číslo objednávky služby:

……….

Popis problému (neproběhla platba, neproběhl webinář, přístupový link nefungoval, nepřišel potvrzující email, …):

……….

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (kontrola přijetí platby, náhradní termín webináře, funkční přístupový link, vrácení platby, …) :

 ……….

 

 

V ……………………………………..…..,  Dne ………………………

 

……………………………………………..

Jméno a příjmení spotřebitele

bottom of page